Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Giới thiệu chung

Lịch sử phát triển ngành Thống kê tỉnh Hà Giang

(10/05/2017 08:53)

Ngay trong thời gian đầu cách mạng mới thành công, trong muôn vàn khó khăn của thời kỳ chống thù trong giặc ngoài, ngày 06/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ký sắc lệnh số 61/SL quy định bộ máy tổ chức của Bộ quốc dân kinh tế gồm các phòng, ban, nha trực thuộc, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam.

<< >>