Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Chương trình công tác

Chương trình công tác tháng 9 năm 2021

(01/09/2021 14:50)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021.

Chương trình công tác tháng 8 năm 2021

(03/08/2021 16:09)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021.

Chương trình công tác tháng 7 năm 2021

(02/07/2021 15:04)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 7 năm 2021.

Chương trình công tác tháng 6 năm 2021

(03/06/2021 09:37)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021.

Chương trình công tác tháng 5 năm 2021

(05/05/2021 15:09)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2021.

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

(06/04/2021 10:37)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 4 năm 2021.

Chương trình công tác tháng 3 năm 2021

(06/03/2021 14:54)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3 năm 2021.

Chương trình công tác tháng 2 năm 2021

(08/02/2021 15:45)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1 năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 2 năm 2021.

Chương trình công tác tháng 1 năm 2021

(06/01/2021 10:39)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 1 năm 2021.

<< >>