Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Chương trình công tác

Chương trình công tác tháng 9 năm 2020

(03/09/2020 14:49)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 08 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 09 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 8 năm 2020

(04/08/2020 15:09)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 07 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 08 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 7 năm 2020

(02/07/2020 09:47)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 06 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 07 năm 2020.

Báo cáo sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

(15/06/2020 08:18)

Cục Thống kê Hà Giang báo cáo sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, theo một số nội dung chủ yếu như sau:

Chương trình công tác tháng 6 năm 2020

(05/06/2020 09:38)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 05 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 06 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 5 năm 2020

(05/05/2020 16:18)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 04 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 05 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 4 năm 2020

(07/04/2020 10:12)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 04 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 3 năm 2020

(04/03/2020 14:32)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 03 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 2 năm 2020

(04/02/2020 15:39)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020.

<< >>