Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Điều tra thống kê

Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2015

(05/07/2016 08:33)

Cuộc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang được thực hiện theo phương án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015, ban hàm theo Quyết định số 617/QĐ-TCTK, ngày 17/6/2015 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê và Kế hoạch số 78/CTK- TM ngày 22/6/2015 của Cục Thống kê Hà Giang.

Kết quả chủ yếu của điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể thời điểm 01/10/2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(29/05/2015 08:21)

Cuộc điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, thực hiện theo Quyết định số 876/QĐ-TCTK ngày 27/8/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhằm thu thập thông tin Thống kê về sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) nhằm phản ánh số lượng và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của khu vực này, đáp ứng các yêu cầu thông tin thống kê chuyên ngành, thống kê tài khoản quốc gia và quản lý của các cấp, các ngành.

Những kết quả chủ yếu của cuộc điều tra chăn nuôi 01/4/2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(21/05/2015 14:57)

Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2015, sản xuất chăn nuôi những tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Số lượng đầu con các loại vật nuôi nhìn chung đều tăng, sản lượng sản phẩm xuất chuồng tăng khá, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân trong tỉnh. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có xuất hiện nhưng được kiểm soát tốt nên không bùng phát thành dịch lớn.

Kết quả điều tra mẫu lao động việc làm năm 2014

(10/04/2015 15:21)

Cuộc điều tra lao động việc làm năm 2014 trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 1241/QĐ-TCTK ngày 15/11/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhằm thu thập thông tin về số lượng, chất lượng lao động tham gia thị trường lao động; cung cấp thông tin cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách thực hiện việc giám sát kế hoạch phát triển nhân lực, phát hiện và đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến động kinh tế đến lao động, việc làm của cả nước, của các vùng và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

<< >>