Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Niên giám TK cấp tỉnh

Niêm giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2020

(12/07/2021 15:25)

Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang biên soạn và xuất bản hàng năm. Cuốn sách gồm những chỉ tiêu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những thống kê chủ yếu về kết quả các cuộc điều tra trong những năm gần đây nhất.

Niêm giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2019

(29/06/2020 03:35)

Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang biên soạn và xuất bản hàng năm. Cuốn sách gồm những chỉ tiêu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những thống kê chủ yếu về kết quả các cuộc điều tra trong những năm gần đây nhất.

Niêm giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2018

(03/07/2019 15:07)

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2018” bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và số liệu sơ bộ năm 2018.

Niêm giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2017

(28/06/2018 16:17)

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2017” bao gồm số liệu chính thức các năm 2010, 2014, 2015, 2016 và số liệu sơ bộ năm 2017.

Niêm giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016

(27/06/2017 08:47)

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016” bao gồm số liệu chính thức các năm 2012, 2013, 2014, 2015 và số liệu sơ bộ năm 2016.

Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015

(28/06/2016 14:37)

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015” bao gồm số liệu chính thức các năm 2011, 2012, 2013, 2014 và số liệu sơ bộ năm 2015.

<< >>