Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Tin chuyên ngành

HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2019

(14/09/2020 10:43)

Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh quan hệ so sánh giữa chỉ tiêu đầu vào là vốn đầu tư thực hiện và chỉ tiêu đầu ra là kết quả sản xuất đạt được.

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2020

(10/09/2020 09:45)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2020 tăng 0,03% so với tháng trước; so với cùng tháng năm trước tăng 5,09%; so với tháng 12 năm 2019 tăng 0,21%; so với kỳ gốc 2019 tăng 3,12% và CPI bình quân 8 tháng đầu năm 2020 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Một số đặc trưng cơ bản của các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang

(09/09/2020 14:44)

Trên cơ sở khai thác kết quả do Trung ương và tỉnh Hà Giang đã công bố dưới đây sẽ tính toán lựa chọn để biên soạn và giới thiệu một số đặc trưng cơ bản của các dân tộc thiểu số có từ 40 người trở lên được xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ về dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019 qua kết quả Điều tra thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG VÀ TỶ PHẦN ĐÓNG GÓP CỦA YẾU TỐ ĐẾN BIẾN ĐỘNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TỔNG HỢP CHUNG CỦA KINH TẾ TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2019

(28/08/2020 09:22)

Năng suất lao động (NSLĐ) phản ánh năng lực tạo ra của cải, hiệu suất lao động cụ thể trong quá trình sản xuất, đo bằng số sản phẩm hay lượng giá trị tạo ra trong một đơn vị thời gian (thường tính trong thời gian 1 năm).

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2020

(12/08/2020 14:54)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2020 tăng 0,4% so với tháng trước; so với cùng tháng năm trước tăng 5,48%; so với tháng 12 năm 2019 tăng 0,18%; so với kỳ gốc năm 2014 tăng 10,77% và CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2020 tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước.

Sự phát triển của giáo dục Hà Giang - góc nhìn từ kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 và năm 2019

(04/08/2020 09:02)

Để có được số liệu phản ánh về bức tranh giáo dục, các cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở đã xây dựng, thiết kế và đưa vào phiếu điều tra các câu hỏi về tình hình đi học, bậc học cao nhất đã đạt được và khả năng biết đọc biết viết để thu thập thông tin. Trên cơ sở kết quả của hai cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 và năm 2019, dưới đây sẽ phân tích để thấy được sự phát triển của nền giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2019 qua những chỉ số chủ yếu thu được từ kết quả Tổng điều tra. Cụ thể:

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2020

(17/07/2020 15:16)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2020 tăng 1,04% so với tháng trước; so với cùng tháng năm trước tăng 5,43%; so với tháng 12 năm 2019 giảm 0,22%; so với kỳ gốc 2014 tăng 10,33% và CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2020

(17/07/2020 15:11)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2020 giảm 0,18% so với tháng trước; so với cùng tháng năm trước tăng 3,45%; so với tháng 12 năm 2019 giảm 1,25%; so với kỳ gốc 2014 tăng 9,19% và CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2020 tăng 5,28% so với cùng kỳ năm trước.

<< >>