Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 3 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Án phẩm Thống kê

HÀ GIANG KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

(24/01/2020 10:36)

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường, sâu bệnh gây hại trên cây ngô và dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở nhiều địa phương ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; một số dự án của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thực hiện không đúng cam kết; việc chấp hành các quy định trong tổ chức thực hiện đối với một số dự án đầu tư xây dựng có mặt còn hạn chế đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án;... cùng với các vấn đề tồn tại từ những năm trước chưa được khắc phục như: nợ đọng vốn đầu tư XDCB; năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp của nền kinh tế vẫn đang là những thách thức tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy có những khó khăn nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, ngay từ đầu năm, các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh ủy, chương trình hành động của UBND tỉnh, tập trung nguồn lực, phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế nên kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

<< >>