Thứ tư, Ngày 24 Tháng 9 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Án phẩm Thống kê

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(26/08/2020 15:29)

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân Cục Thống kê tỉnh Hà Giang biên soạn ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”. Nội dung ấn phẩm trình bày về quá trình chuẩn bị, tổ chức thu thập thông tin và kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với ba phần chính như sau:

<< >>