Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Thành phố Hà Giang

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 thành phố Hà Giang

06/09/2021 16:20

- Tải file "Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 thành phố Hà Giang" tại đây:

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ GIANG