Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Huyện Bắc Quang

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 huyện Bắc Quang

06/09/2021 16:07

 - Tải file "Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 huyện Bắc Quang" tại đây:

CHI CỤC THỐNG KÊ KHU VỰC BẮC QUANG - QUANG BÌNH