Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Biểu mẫu thống kê

V/v thực hiện đề cương, biểu mẫu báo cáo nghiệp vụ Dân số - Văn xã

19/06/2017 15:34

Kính gửi: Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

       Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-CTK ngày 30/9/2016 của cục Thống kê Hà Giang về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2017 đối với Chi cục Thống kê các huyện/TP.

Trong thời gian qua, Chi cục Thống kê các huyện, thành phố đã tổ chức thực hiện chế độ báo cáo nghiệp vụ Dân số - Văn xã tương đối tốt, đảm bảo về thời gian, cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng báo cáo. Tuy nhiên, một số kỳ báo cáo giữa các Chi cục chưa thống nhất về bố cục và nội dung báo cáo. Do vậy, để nhằm nâng cao chất lượng thông tin và đảm bảo thống nhất chung về biểu mẫu cũng như nội dung báo cáo đánh giá phân tích… Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng nội dung đề cương báo cáo và hướng dẫn các huyện thực hiện. Đề cương, biểu mẫu báo cáo gửi Chi cục Thống kê qua địa chỉ: mail.gso.gov.vn; trang thông tin điện tử Cục Thống kê Hà Giang: cucthongke.hagiang.gov.vn; Thời gian áp dụng theo đề cương này từ 20/6/2017.

Đề nghị lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện/thành phố nghiên cứu triển khai, chỉ đạo, thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc xin liên hệ Phòng Dân số - văn xã để kịp thời giải đáp./.

        - Tải file đi kèm tại đây:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG