Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Biểu mẫu thống kê

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Thống kê

(06/09/2021 14:56)

Qua nghiên cứu tổng hợp, Cục Thống kê xây dựng, biên soạn "Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Thống kê áp dụng cho Chi cục Thống kê huyện/thành phố"

V/v thực hiện đề cương, biểu mẫu báo cáo nghiệp vụ Dân số - Văn xã

(19/06/2017 15:34)

Kính gửi: Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

<< >>