Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Ấn phẩm Thống kê khác

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(26/08/2020 15:29)

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân Cục Thống kê tỉnh Hà Giang biên soạn ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”. Nội dung ấn phẩm trình bày về quá trình chuẩn bị, tổ chức thu thập thông tin và kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với ba phần chính như sau:

KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI NĂM 2019 TỈNH HÀ GIANG

(01/07/2020 10:45)

Để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ các cấp, các ngành trong việc đánh giá chỉ tiêu thu nhập, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện nâng cao mức sống dân cư, ngày 22/9/2017 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc tổ chức điều tra thu thập thông tin thu nhập bình quân đầu người phân theo cấp huyện/thành phố theo chu kỳ 2 năm/lần.

HÀ GIANG KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

(24/01/2020 10:36)

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường, sâu bệnh gây hại trên cây ngô và dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở nhiều địa phương ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; một số dự án của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thực hiện không đúng cam kết; việc chấp hành các quy định trong tổ chức thực hiện đối với một số dự án đầu tư xây dựng có mặt còn hạn chế đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án;... cùng với các vấn đề tồn tại từ những năm trước chưa được khắc phục như: nợ đọng vốn đầu tư XDCB; năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp của nền kinh tế vẫn đang là những thách thức tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy có những khó khăn nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, ngay từ đầu năm, các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh ủy, chương trình hành động của UBND tỉnh, tập trung nguồn lực, phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế nên kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

HÀ GIANG KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

(24/01/2019 14:40)

Tỉnh Hà Giang triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…Tuy nhiên, ngoài những mặt thuận lợi chung, tỉnh Hà Giang cũng còn những khó khăn ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội như: Các dự án đầu tư trọng điểm của các doanh nghiệp triển khai chậm so với cam kết; thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp; kim ngạch và thuế nhập khẩu giảm; nợ đọng vốn đầu tư XDCB chưa được giải quyết triệt để; năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp… là những thách thức trong thực hiện mục tiêu của tỉnh.

HÀ GIANG KINH TẾ - XÃ HỘI QUA NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

(27/08/2018 16:29)

Để đáp ứng thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang biên soạn và phát hành ấn phẩm phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh.

<< >>