Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Lĩnh vực chuyên ngành

Chương trình công tác tháng 5 năm 2020

(05/05/2020 16:18)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 04 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 05 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 4 năm 2020

(07/04/2020 10:12)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 04 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 3 năm 2020

(04/03/2020 14:32)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 03 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 2 năm 2020

(04/02/2020 15:39)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020.

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019

(10/12/2019 10:41)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2019 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12 năm 2019.

Chương trình công tác tháng 11 năm 2019

(06/11/2019 16:26)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2019 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019.

Báo cáo kết quả công tác quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2019

(16/10/2019 16:05)

Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quí III và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2019 như sau:

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019

(05/09/2019 09:02)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 08 năm 2019 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 09 năm 2019.

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019

(06/08/2019 16:35)

Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 07 năm 2019 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 08 năm 2019.

<< >>