Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Chương trình công tác tháng 5 năm 2020
Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 04 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác ...