Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Huyện Vị Xuyên

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 huyện Vị Xuyên

06/09/2021 16:24

- Tải file "Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 huyện Vị Xuyên" tại đây:

CHI CỤC THỐNG KÊ VỊ XUYÊN