Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phóng sự ảnh

Chương trình công tác tháng 9 năm 2020
Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 08 năm 2020 và đề ra nhiệm vụ công tác ...