Thứ năm, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Chức năng, Nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Cục Thống kê tỉnh Hà Giang

06/04/2015 09:58

1. Chức năng nhiệm vụ chính của Cục thống kê

- Cục Thống kê tỉnh Hà Giang là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý công tác thống kê tại tỉnh Hà Giang theo qui định của Pháp luật, đồng thời chịu sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Hà Giang.

- Cục Thống kê có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

- Cục Thống kê là đơn vị dự toán của Tổng cục Thống kê, có con dấu để giao dịch và mở tài khoản riêng theo qui định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thống kê tỉnh Hà giang

- Tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất công tác thống kê ở địa phương, thu thập tổng hợp phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với thống kê các ngành, thống kê doanh nghiệp và thống kê xã phường và thị trấn. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Chi cục Thống kê các huyện/thành phố, thực hiện các mặt công tác của ngành đã đề ra.

- Biên soạn xuất bản Niên giám thống kê các ấn sản phẩm thống kê khác, thống nhất quản lý việc công bố, cung cấp số liệu kinh tế - xã hội ở địa phương theo qui định của Tổng cục thông kê, chịu trách nhiệm về độ tin cậy của số liệu thông tin công bố và cung cấp.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê công khai, nhanh chóng, thuận tiện đến mọi đối tượng sử dụng theo qui định của Tổng cục Thống kê.

- Thanh tra kiểm tra việc chấp hành Pháp luật về công tác thống kê trên địa bàn tỉnh - thẩm định chuyên môn theo qui định phân cấp của Tổng cục Thống kê.

- Thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học vào công tác thống kê góp phần cải tiến đổi mới phương pháp thống kê để áp dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê theo qui định của Tổng cục Thống kê.

- Quản lý tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương và tuyển chọn, quản lý đội ngũ cộng tác viên thống kê theo sự phân công của Tổng cục Thống kê. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thống kê ở địa phương theo các tổ chức của ngạch công chức thống kê.

- Lập dự toán kinh phí hàng năm và từng quý theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, quản lý tài sản, tài chính được giao và tổ chức thực hiện chi ngân sách được phân bổ theo qui định của Pháp luật.

- Thường xuyên củng cố tổ chứ cthống kê ở địa phương, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục Thống kê với Sở, Ngành ở tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Tỉnh Uỷ - HĐND - UBND tỉnh giao cho.

-----------------------------------

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang

Lê Đức Quang