Thứ tư, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Tin chuyên ngành

Gửi Email In trang Lưu
HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2019

14/09/2020 10:43

Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh quan hệ so sánh giữa chỉ tiêu đầu vào là vốn đầu tư thực hiện và chỉ tiêu đầu ra là kết quả sản xuất đạt được.

ICOR phản ánh cần bao nhiêu đồng vốn đầu tư thực hiện để tăng thêm 1 đồng tổng sản phẩm trong nước (hoặc của một địa phương). Như vậy ICOR có trị số càng thấp nghĩa là hiệu quả càng cao và ngược lại. Hệ số ICOR cần tính cho từng năm và chung cho nhiều năm trong một thời kỳ, có thể tính toán đối với cấp quốc gia hoặc cho từng địa phương để nghiên cứu về hiệu quả sử dung vốn đầu tư. Ở bài viết này, sử dụng cách tính ICOR cho từng năm và chung cho nhiều năm trong một thời kỳ đối với tỉnh Hà Giang trên cơ sở chỉ tiêu đầu vào là vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh và chỉ tiêu đầu ra là Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2011 - 2019.

Có thể tính ICOR từ các số tương đối hoặc từ các số tuyệt đối, dưới đây trong điều kiện nguồn số liệu hiện có về số liệu GRDP và Vốn đầu tư thu thập được đối với cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương sẽ sử dụng phương pháp tính ICOR từ các số tuyệt đối theo công thức:

Trong đó:

- V1: Vốn đầu tư thực hiện của năm nghiên cứu;

- G1: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) của năm nghiên cứu;

- G0: Tổng sản phẩm trong tỉnh của năm trước năm nghiên cứu;

Các chỉ tiêu về vốn đầu tư thực hiện và tổng sản phẩm trong tỉnh để tính hệ số ICOR theo công thức trên đây được tính theo giá so sánh năm 2010.

Để tính toán được ICOR trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 - 2019, ta cần chuẩn bị các số liệu: (1) GRDP theo giá so sánh năm 2010; (2) Vốn đầu tư theo giá so sánh năm 2010 địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2010 - 2019. Có thể hệ thống hóa các số liệu cần để tính toán hệ số ICOR như trong Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1: GRDP và Vốn đầu tư theo giá so sánh 2010 của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010 - 2019

Năm

GRDP theo giá so sánh 2010 (Tỷ đồng)

Vốn đầu tư theo giá so sánh 2010 (Tỷ đồng)

 
 

A

1

2

 

2010

7.923

-

 

2011

8.501

3.855

 

2012

9.101

5.032

 

2013

9.755

4.071

 

2014

10.316

3.944

 

2015

10.785

4.238

 

2016

11.489

4.830

 

2017

12.376

5.521

 

2018

13.197

6.440

 

Sơ bộ 2019

13.988

7.462

 

Nguồn: Niên giám Cục Thống kê Hà Giang năm 2015 và năm 2019

Trên cơ sở số liệu ở Bảng 1, ta tính toán được Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn (G1 - G0) ở Cột 1 Bảng 2 = GRDP ở Cột 1 Bảng 1 của năm sau trừ GRDP năm trước. Sau đó tính toán được hệ số ICOR ở Cột 2 Bảng 2 = Cột 2 Bảng 1 : Cột 1 Bảng 2. Đối với hệ số ICOR bình quân giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2019 cách tính tương tự nhưng tính cho cả giai đoạn. Chi tiết kết quả tính toán được thể hiện trong Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2: ICOR của Hà Giang giai đoạn 2011 - 2019

Năm

Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn GRDP 

(G1-G0) (Tỷ đồng)

ICORHG

A

1

2

2011

578

6,67

2012

600

8,39

2013

654

6,23

2014

561

7,03

2015

469

9,04

2016

704

6,86

2017

887

6,22

2018

821

7,84

Sơ bộ 2019

791

9,43

Bình quân giai đoạn 2011 - 2015

572

7,39

Bình quân giai đoạn 2016 - 2019

801

7,57

Nguồn: Tác giả tính toán

Hình 1 dưới đây sẽ cho thấy rõ hơn sự biến thiên của hệ số ICOR tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 - 2019.

Hình 1: Hệ số ICOR tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 - 2019


Qua số liệu tính toán được ở Bảng 2 và đồ thị biểu diễn ở Hình 1 trên đây, cho thấy trong giai đoạn 2011 - 2019, năm 2017 có chỉ số hiệu quả sử dụng vốn trên địa bàn tỉnh thấp nhất là 6,22 - nghĩa là để tạo ra một đồng GRDP cần phải đầu tư 6,22 đồng, đây là năm có hiệu quả dụng vốn hiệu đạt cao nhất; còn năm 2019 là năm có chỉ số hiệu quả sử dụng vốn cao nhất là 9,43 - nghĩa là để tạo ra một đồng GRDP cần phải đầu tư 9,43 đồng, đây là năm hiệu quả sử dụng vốn đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2019. 

Bình quân giai đoạn 2011 - 2015, chỉ số hiệu quả sử dụng vốn của tỉnh là 7,39; cao hơn so với hệ số ICOR bình quân cả nước giai đoạn này là 1,14 (7,39 so với 6,25( )), điều này có nghĩa là để tạo ra một đồng GRDP thì ở Hà Giang mức đầu tư cao hơn so với cả nước 1,14 đồng. Bình quân giai đoạn 2016 - 2019, chỉ số hiệu quả sử dụng vốn của tỉnh là 7,57; tăng hơn mức bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 0,18 (7,57 so với 7,39); và cao hơn so với hệ số ICOR bình quân của cả nước giai đoạn này là 1,43 (7,57 so với 6,14( )), điều này cho thấy giai đoạn 2016 - 2019 hiệu quả sử dụng vốn trên địa bàn tỉnh giảm so với giai đoạn 2011 - 2015, để tạo ra một đồng GRDP trong giai đoạn 2016 - 2019 thì cần phải đầu tư tăng hơn so với giai đoạn 2011 - 2015 là 0,18 đồng. Sở dĩ bình quân giai đoạn 2016 - 2019, hiệu quả sử dụng vốn cao hơn so với giai đoạn 2011 - 2015 cũng như hiệu quả sử dụng vốn bình quân cả hai giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2019 của tỉnh Hà Giang cao hơn mức của cả nước có thể do tỉnh đang tập trung đầu tư cho hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hạ tầng cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, hạ tầng cơ sở các xã xây dựng nông thôn mới và đầu tư cho xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cũng có thể một phần do cơ chế quản lý đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, vẫn còn lãng phí xảy ra, quy hoạch đầu tư chưa hợp lý, …

Trong giai đoạn 2011 - 2019, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với GRDP của tỉnh luôn ở mức cao, các số liệu tương ứng lần lượt là: 45,35%; 55,29%; 41,74%; 38,23%; 39,29%; 42,04%; 44,61%; 48,80%; 53,35%; trong khi đó tỷ lệ này của cả nước giai đoạn 2011 - 2017 chỉ là 41,47%; và năm 2018 là 33,5%. Số liệu tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với GRDP và chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Hà Giang giai đoạn 2011 - 2019 cao so với cả nước cho thấy nền kinh tế của Hà Giang trong giai đoạn này vận hành theo mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào yếu tố vốn. 

Trong những năm tới, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như:

(1) Ưu tiên đầu tư công cho các dự án trọng điểm có tính chất động lực, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, quy mô lớn để tạo sự phát triển kinh tế của tỉnh gắn kết với sự phát triển của vùng một cách bền vững theo quy hoạch;

(2) Xây dựng cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn vốn của doanh nghiệp, nhân dân, nguồn vốn vay ưu đãi, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để đầu tư phát triển các công trình lớn, hiện đại của tỉnh;

(3) Xác định các dự án trọng điểm để ưu tiên tập trung nguồn vốn, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, dự án công nghệ, dịch vụ chất lượng cao theo tiêu chuẩn hiện đại nhằm thu hút các nhà đầu tư phát triển vào đầu tư tại tỉnh, tạo điểm nhấn trên địa bàn tỉnh, song song với bảo đảm quốc phòng - an ninh, gắn với sử dụng tiết kiệm nguồn lực đất đai, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu; 

(4) Quản lý các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn đầu tư xây dựng chặt chẽ, hiệu quả; quy hoạch đầu tư hợp lý phù hợp với quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt./.

-----------------------------------

[1] Thông cáo báo chí tình hình kinh tế-xã hội quý IV năm 2019 của Tổng cục Thống kê.

[1] Thông cáo báo chí tình hình kinh tế-xã hội quý IV năm 2019 của Tổng cục Thống kê.

Tăng Bá Tuyên

Tin khác

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2020 (10/09/2020 09:45)

Một số đặc trưng cơ bản của các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang (09/09/2020 14:44)

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG VÀ TỶ PHẦN ĐÓNG GÓP CỦA YẾU TỐ ĐẾN BIẾN ĐỘNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TỔNG HỢP CHUNG CỦA KINH TẾ TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2019 (28/08/2020 09:22)

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2020 (12/08/2020 14:54)

Sự phát triển của giáo dục Hà Giang - góc nhìn từ kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 và năm 2019 (04/08/2020 09:02)

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2020 (17/07/2020 15:16)

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2020 (17/07/2020 15:11)

Mức sinh của dân số Hà Giang giai đoạn 2009 - 2019 qua kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 và năm 2019 (02/07/2020 11:20)

Tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp qua kết quả khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (25/06/2020 10:41)

THỰC TRẠNG HÔN NHÂN CỦA DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NHÌN TỪ KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (24/06/2020 14:35)