Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Tin chuyên ngành

Gửi Email In trang Lưu
Điều tra doanh nghiệp năm 2020

20/03/2020 13:59

Ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Thống kê ban hành Quyết đinh số 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020.

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm thực hiện các mục đích chính sau:

- Thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp);

- Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê;

- Tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021";

- Đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp;

- Cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hàng năm, lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Đối tượng điều tra của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 bao gồm:

- Các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện đang hoạt động (gồm: các doanh nghiệp đang hoạt động là những doanh nghiệp trong năm 2019 có hoạt động sản xuất kinh doanh, có phát sinh doanh thu/ chi phí SXKD và thuế VAT)

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.

Các tài liệu ban hành kèm theo:

. Quyết định 1193/QĐ-TCTK ngày 30/7/2019 về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020: Tải tại đây.

. Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020: Tải tại đây.

. Văn bản số 12/KHĐTDN-CTK ngày 28/2/2020 của Cục Thống kê Hà Giang về Kế hoạch thực hiện các công việc điều tra doanh nghiệp năm 2020: Tải tại đây.

. Văn bản số 29/CTK-CNXD ngày 03/3/2020 của Cục Thống kê về việc tổ chức rà soát phục vụ điều tra doanh nghiệp năm 2020: Tải tải đây.

. Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2020: Tải tại đây.

. Giải thích và hướng dẫn ghi phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2020: Tải tại đây.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG

Tin khác

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 năm 2020 (11/03/2020 09:26)

Giá cả và chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2020 (04/02/2020 15:25)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THỐNG KÊ XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN (11/10/2019 16:30)

Lễ ra quân điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại xã Ngọc Linh huyện Vị Xuyên (02/10/2019 12:48)

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2019 (23/09/2019 14:28)

Tình hình sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 (05/07/2019 09:59)

Thông tin cơ bản về sản xuất lâm nghiệp tỉnh hà giang năm 2018 thông qua kết quả điều tra lâm nghiệp kì tháng 1 năm 2019 (30/05/2019 16:12)

Kiểm tra sâu keo gây hại trên cây ngô tại xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì. (29/05/2019 16:34)

Kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Quang Bình (29/05/2019 16:28)

Tổng cục Thống kê tuyển dụng công chức năm 2019 (08/04/2019 15:28)